Người Bản Lĩnh, profile picture

Trường học dạy ta kiến thức nền tảng, nhưng thực tế mới dạy ta cách sâu sát để…

Trường học dạy ta kiến thức nền tảng, nhưng thực tế mới dạy ta cách sâu sát để thành công

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB. COM NGUOIBL "TԔI KHÔNG CÓ BẰNG ĐẠI HỌC LÀ ĐÚNG, NHƯNG NGƯỜI TA TƯỞNG TÔI KHÔNG HỌC LÀ SAI LẦM. Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CÁC BẠN CHỈ HỌC CÓ 5 NĂM, CÒN TÃI HỌC TRƯỜNG ĐỜI 40 NĂM RỒI."'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *