Người Bản Lĩnh, profile picture

Trưởng thành là khi thất tình, bạn sẽ đi uống nước ép cà rốt cho sáng mắt ra…

Trưởng thành là
khi thất tình, bạn sẽ đi uống nước ép cà rốt cho sáng mắt ra thay vì đổ cồn vô người…Trưởng thành là
khi thất tình, bạn sẽ đi uống nước ép cà rốt cho sáng mắt ra thay vì đổ cồn vô người…

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *