Người Bản Lĩnh, profile picture

Tuổi trẻ không nhất thiết phải có người yêu, nhưng nhất định phải có đối thủ….

Tuổi trẻ không nhất thiết phải có người yêu, nhưng nhất định phải có đối thủ.Tuổi trẻ không nhất thiết phải có người yêu, nhưng nhất định phải có đối thủ.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *