Tuổi trẻ thì phải trải nghiệm mới biết, mới mở rộng được con người mình. Nhưng m…

Tuổi trẻ thì phải trải nghiệm mới biết, mới mở rộng được con người mình. Nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh, thôi có bao nhiêu chơi bấy nhiêu vậy! ?Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *