"Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ"

“Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ”Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *