Người Bản Lĩnh, profile picture

“Uống được bao nhiêu không quan trọng bằng uống với ai và chúng ta nói về nhữ…

“Uống được bao nhiêu không quan trọng bằng uống với ai và chúng ta nói về những g씓Uống được bao nhiêu không quan trọng bằng uống với ai và chúng ta nói về những gì”

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *