Và khi bạn không có tiền mà còn không chịu làm nữa thì người ta đếch thèm nhìn b…

Và khi bạn không có tiền mà còn không chịu làm nữa thì người ta đếch thèm nhìn bạn luôn ?
____Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *