Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'CINEWAFUND NGƯOI COM/NGUOIBL TRÊN ĐỜI NÀY CÓ RẤT NHIỀU CHUYỆN BẠN CỨ NÊN ĐỂ YÊN CHO NÓ TỰ NHIÊN. VÍ DỤ NHƯ ĐỐI VỚI NHỮNG ĐỨA NGU, HÃY ĐỂ CHO CUỘC ĐỜI NÓ ĐƯỢC BÌNH YÊN. KHAI SÁNG RA NÓ LẠI THẤY CUỘC ĐỜI NÀY TOÀN GIÔNG BÃO, TỘI NÓ!'

Vậy đi

Vậy đi ?

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'CINEWAFUND NGƯOI COM/NGUOIBL TRÊN ĐỜI NÀY CÓ RẤT NHIỀU CHUYỆN BẠN CỨ NÊN ĐỂ YÊN CHO NÓ TỰ NHIÊN. VÍ DỤ NHƯ ĐỐI VỚI NHỮNG ĐỨA NGU, HÃY ĐỂ CHO CUỘC ĐỜI NÓ ĐƯỢC BÌNH YÊN. KHAI SÁNG RA NÓ LẠI THẤY CUỘC ĐỜI NÀY TOÀN GIÔNG BÃO, TỘI NÓ!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *