Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LINH FB.COM/NGUOIBL NGHỈ VIỆC NGAY SAU TẾT, BẠN CÓ TỬ TẾ KHÔNG? Nhiều người cho rằng nghỉ việc sau Tết là một hành độ»ng "ăn cháo đà bát", một số khác lại cho rằng điều đó là bình thường khi mà mối quan hệ giữa bạn và công ty là giao dịch công bằng.'

Ý bạn thì sao?

Ý bạn thì sao? ?

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LINH FB.COM/NGUOIBL NGHỈ VIỆC NGAY SAU TẾT, BẠN CÓ TỬ TẾ KHÔNG? Nhiều người cho rằng nghỉ việc sau Tết là một hành độ»ng "ăn cháo đà bát", một số khác lại cho rằng điều đó là bình thường khi mà mối quan hệ giữa bạn và công ty là giao dịch công bằng.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *